Kom i kontakt med oss

Fyll i dina uppgifter här.
Du kan också alltid ringa oss på 031-775 90 80 eller e-posta till kontakt@hmaklare.se

 

Företagsvärdering

Vid en företagsvärdering använder vi olika metoder och bedömningar för att fastställa företagets ekonomiska styrka och potential. Vi gör en marknadsmässig och noggrann företagsvärdering och involverar analys av flera faktorer.

Kontakta oss för konsultation.

Definitionerna i de olika typerna av värderingar är:

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärde innebär att värdet härleds genom en diskontering av företagets eller rörelsens förväntade framtida kassaflöden. Värderingsansatsen bygger på en bedömning av Bolagets avkastningsvärde under antagande om ”going concern”, d v s att verksamheten fortsätter att bedrivas med nuvarande inriktning. Avkastningsvärdet baseras på prognostiserade framtida kassaflöden vilka värderas beaktande osäkerheten förknippad med dem samt verksamhetens finansiella ställning.

Det kassaflöde som utgör grund för avkastningsvärdeberäkningen är vanligtvis det kassaflöde som rörelsen förväntas generera oberoende av hur bolaget är finansierat.

Relativvärdering

Har man tillgång till aktuella värderingar av liknande verksamheter, då en konkurrent nyligen sålt eller om det finns liknande verksamheter som är till salu, kan man sätta sin verksamhet i relation till dessa värderingar och ta medelvärdet av de försäljningarna. Denna metod kallas relativvärdering.

Det är viktigt att sen fundera över vad som skiljer sig mot dessa verksamheter och objektivt se om man bör ha en ökning alt. minskning i värderingen mot dessa verksamheter.

Multipelvärdering

Den kanske vanligaste metoden och den som de flesta också känner till är multipelvärdering. Metoden innebär att man sätter bolagets värde i relation till en vinstvariabel, till exempel vinst efter skatt (P/E-tal). I denna värdering definieras P/E som ett pris på företaget dividerat med det rörelseresultat (EBIT) belastat med schablonskatt. Parametrar som styr P/E-talet är tillväxt, personberoende faktorer, vinststabilitet över tid samt branschens attraktivitet. Onoterade bolag brukar ligga på ett P/E-tal på 3-7.

Enkelt uttryckt så beskriver denna typ av värdering en modell för hur lång tid tar det för de nya ägarna att med befintlig verksamhetsutveckling och takt att betala av köpeskillingen.

Likvidationsvärde

Denna metod visar vad man anser att man kan få betalt för tillgångarna om verksamheten upphör och avvecklas. Detta värde ska vara det absolut lägsta värde som ska accepteras vid överlåtelse då alternativet annars är att avveckla verksamheten.

Produktionskostnadsmetoden

Värderarens ser på vad kostnaden skulle bli för att uppföra en liknande verksamhet. Metoden är särskilt användbar då värderaren önskar värdera ett objekt med speciella egenskaper.

Substansvärdering

Vid substansvärdering utgör företagets eget kapital grunden för företagets värde för ägarna.

Här justeras det egna kapitalet med kapitalandelen av obeskattade reserver samt över- och undervärden i företagets olika tillgångar och skulder. Notera att substansvärdering i stort baserar sig på historisk ekonomisk information. Vidare tar man inte hänsyn till företagets framtida avkastning och risk. Enkelt uttryckt så värderas nuläget och inte framtida potential. Gjorda investeringar värderas lågt och man tar inte hänsyn till intellektuellt kapital, marknadspotential mm.

Kom i kontakt med oss


Vill du sälja?
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.