Kom i kontakt med oss

Fyll i dina uppgifter här.
Du kan också alltid ringa oss på 031-775 90 80 eller e-posta till kontakt@hmaklare.se

 

Personuppgiftspolicy

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är H mäklare AB, org. nr. 556948-6904, Fjällgatan 28, 413 17 Göteborg (”H mäklare”). H mäklare behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses H mäklare.

 

1 VI SOM BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

H mäklare ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
- via e-post info@hmaklare.se
- via vårt mäklarkontor vars kontaktuppgifter du finner på https://hmaklare.se/kontakta-oss/ eller
- genom att skriva brev till eller besöka oss på Fjällgatan 28, 413 17 Göteborg.

2 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in från dig och som vi får från annan.

Personuppgifter som du lämnar till oss
Genom att registrera dig för någon av våra tjänster ger du oss möjligheten att använda dina uppgifter för matchningar av inkommande objekt.

Vi behandlar även de personuppgifter som du lämnar till oss genom att lägga bud på, köpa eller sälja rörelser, bolag, privatbostäder, kommersiella lokaler, fritidshus, tomter, gårdar eller lantbruk som vi förmedlar (”Objekt”). Vi behandlar också de personuppgifter som du lämnar till oss genom att ringa till oss, ha kontakt med oss via sms, e-post eller chatt, registrera dig för vårt nyhetsbrev, skapa eller hantera bevakningar, boka visningar eller när du använder dig av din rättighet som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsansvar gentemot H mäklare. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e postadress, födelsedag, personnummer, datum och tid för vår kontakt med dig, kontonummer, uppgifter om nuvarande bank, lånelöfte från bank, lånelöftets belopp, bud och slutpris på Objekt, om du har en relation med en annan kontohavare, uppgifter om vilka visningar du varit på samt information om dina bevakningskriterier i din sökprofil, såsom område, typ av Objekt, pris, boarea, tomtarea, antal rum, balkong och nyproduktion.

Personuppgifter som vi samlar in från dig
När du skapat en sökprofil kommer vi också att samla in personuppgifter om dig. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter om vilka utskick och meddelanden du fått från oss och vilka tjänster du använder.

Personuppgifter om dig som vi får från annan
H mäklare kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter och H mäklare behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer H mäklare att informera dig som tredje part om behandlingen.

H mäklare kan också komma att få tillgång till personuppgifter via offentliga register såsom SPAR, BRF och Lantmäteriet.

3 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VILKEN RÄTTSLIG GRUND HAR VI FÖR BEHANDLINGEN?

Kommunicera med oss
När du ringer till oss kan ditt telefonnummer komma att stämmas av med den information som finns om dig hos www.hitta.se och i vårt kundregister. Detta gör vi för att kunna ge dig en personlig service. Ditt namn, telefonnummer, datum och tid för samtalet kan komma att sparas i en logg hos oss. Loggningen av samtalen sker mot bakgrund av den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör H mäklares berättigade intresse. Ett berättigat intresse att logga samtalen med dig finns eftersom det hjälper oss möta dina behov och ge dig bästa möjliga service. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går därför före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du är eller blir kund hos oss sparas uppgifterna i ditt kontaktkort.

Ditt kontaktkort hos oss
Ett kontaktkort skapas av en av våra medarbetare för din räkning när du ger oss dina uppgifter.

H mäklare kommer att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, information om dina bevakningskriterier, om du har en relation med en annan kontohavare, uppgifter om vilka visningar du varit på samt uppgifter om vilka utskick och meddelanden du fått från oss och vilka tjänster du använder i syfte att kunna administrera ditt kontaktkort och de tjänster som möjliggörs för oss genom dessa, dvs. att skapa och hantera bevakningar, följa och delta i försäljningar och budgivningar samt boka visningar. Den rättsliga grunden för H mäklares behandling av dina personuppgifter i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. H mäklare kommer även att behandla ovan angivna personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att ta i anspråk dina rättigheter som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsansvar gentemot H mäklare. Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att H mäklare ska kunna fullgöra ett avtal med dig och de rättsliga förpliktelser som åvilar H mäklare enligt konsumentlagstiftningen.

Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera alla våra tjänster och fullgöra alla våra åtaganden gentemot dig. Om du enbart vill ta del av informationen på vår hemsida behöver du inte lämna några personuppgifter till oss.

Försäljningar
Om du köper, säljer eller överväger att sälja ett Objekt via oss kommer vi behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, personnummer, dina bankuppgifter, köpeavtalet och bilder hänförliga till bostaden för att administrera försäljningen, såsom för att möjliggöra värdering, styling, fotografering, annonsering, visning, budgivning, slutpris, betalning och eventuellt bolån. Den rättsliga grunden för behandlingen är att H mäklare ska kunna fullgöra ett avtal med dig. Personuppgiftsbehandlingen sker också mot bakgrund av den rättsliga grunden att H mäklares behandling är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar H mäklare.

Om du lämnar bud på ett av de Objekt som H mäklare förmedlar kommer vi att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, födelsedag, personnummer, uppgifter om nuvarande bank, lånelöfte från bank, lånelöftets belopp, dina bud och slutpris för att du ska kunna följa och delta i budgivningen. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för att H mäklare ska kunna fullgöra ett avtal med dig samt att behandlingen är nödvändig för att H mäklare ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar H mäklare.

Marknadsföring av vår verksamhet
H mäklare kommer att behandla information om Objektet, nämligen adress, bilder och slutpris för att marknadsföra H mäklare och H mäklares verksamhet. Marknadsföringen görs via våra egna och samarbetspartners kanaler och sociala medier. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, vilket väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. H mäklares intresse av att marknadsföra de försäljningar vi medverkat till går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Nyhetsbrev
Om du har registrerat dig på någon av våra söktjänster kommer H mäklare att behandla ditt namn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrev och information om intressanta Objekt till dig via e-post och/eller sms. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, vilket väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Ett berättigat intresse är t.ex. att marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. H mäklares intresse av att skicka erbjudanden och information till dig går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Kundvård och kvalitetssäkring
H mäklare kommer att behandla ditt namn, adress, e-postadress, mobil- och telefonnummer samt datum och tid för vår kontakt med dig samt information om Objektet i syfte att vårda vår kundrelation med dig och kvalitetskontrollera vår verksamhet. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för att H mäklare ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås eller att den är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, vilket väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. H mäklares intresse av att följa upp sin verksamhet går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Bokföring
H mäklare kommer för bokföringsändamål att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan H mäklare och dig som säljare eller köpare av ett Objekt som vi förmedlar. H mäklare kommer av den anledningen att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, personnummer och dina bankuppgifter. Den rättsliga grunden för H mäklares behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar H mäklare.

Arkivering
H mäklare kommer att behandla de uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn i syfte att fullgöra den arkiveringsplikt som åligger H mäklare. Den rättsliga grunden för H mäklares behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar H mäklare.

För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
Om du säljer eller köper ett Objekt via H mäklare kommer vi att behandla namn, adress, personnummer, kontonummer och kopia på ID-handling i syfte att uppnå kundkännedom och för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den rättsliga grunden för H mäklares behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar H mäklare. 

4 TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE PERSONUPPGIFTERNA OCH VAR BEHANDLAR VI DEM GEOGRAFISKT?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra men endast efter överenskommelse med dig, muntligen eller skriftligen. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners eller tredje part utanför ramen av förmedlingsuppdraget/säljuppdraget.

H mäklare kan komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, H mäklares tillgångar.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som så begär.

H mäklare kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU och EES. H mäklare kommer i sådana fall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU och EES.

5 HUR LÄNGE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som behandlas vid samtal med dig som inte har ett skapat kundkort hos oss sparas en månad.

Personuppgifter som H mäklare behandlar i syfte att administrera ditt kundkort och de tjänster som tillgängliggörs genom dessa, eller för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. uppfylla fel- eller dröjsmålsansvar, behandlas så länge du har ett kundkort hos H mäklare. Uppgifter om dina bevakningskriterier sparas till du meddelar att du inte vill ha kvar bevakningskriterierna längre.

De personuppgifter som H mäklare behandlar för att marknadsföra vår verksamhet behandlas i ett år efter försäljningen av Objektet.
Personuppgifter som H mäklare behandlar för att skicka nyhetsbrev kommer att behandlas så länge du har Konto. Du kan när som helst meddela oss om du inte längre vill ha nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet eller kontakta oss.
Personuppgifter som H mäklare behandlar om dig som köpare, säljare, potentiell säljare eller budgivare för att möjliggöra att följa och delta i budgivning samt för att genomföra försäljningen av ett av våra Objekt sparas i tio år efter att avtal ingåtts. Detta beror på att informationen kan behöva användas i ett försäkringsfall om dolt fel. Bilder, adress och uppgifter som är hänförliga till värderingen av ett Objekt sparas i fem år.
Personuppgifter som H mäklare behandlar i syfte att vårda våra kundrelationer och följa upp kvalitén på våra tjänster behandlas i tio år efter att du varit i kontakt med oss.
Personuppgifter som H mäklare behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år efter transaktionen i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.
Personuppgifter som H mäklare behandlar för arkiveringsändamål bevaras i tio år efter tillträdet i enlighet med gällande lagstiftning.
Personuppgifter som H mäklare behandlar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism bevaras i fem år från att åtgärderna för kundkännedom vidtagits.
Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

6 DINA RÄTTIGHETER

Rätt till rättelse och registerutdrag
H mäklare kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina personuppgifter som vi behandlar.

Rätt att invända mot behandling
Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än H mäklares legitima intresse att behandla dina personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges under punkten 1.1. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna. Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan rättslig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

Rätt till tillgång
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från H mäklare att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

  • behandlingens ändamål;
  • de kategorier av personuppgifter som behandlas;
  • mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
  • den tid under vilken personuppgifterna behandlas;
  • information om de rättigheter som återges häri;
  • information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in; samt
  • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Vill du sälja?
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.